Menu
Košík

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Daniela Jurčagová - Daniela, IČ: 47130211, Střed 425, 023 54 Turzovka, Slovenská republika, zapsaná v živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem v Čadci, číslo živnostenského rejstříku 520-25073 (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující a / nebo objednavatel, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující"). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.vasespodnipradlo.cz v sekci "O nás".

Kupujícím může být spotřebitel a/nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nekoná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Zb.z SR, v aktuálně platném znění (dále jen “občanský zákoník”), jakož i předpisy s tímto zákonem souvisejícími (zákon o ochraně spotřebitele apod.)

Podnikatelem se rozumí zejména:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sz.z. obchodného zákonníku SR, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozporů mezi VOP a kupní smlouvou, má přednost text kupní smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást je reklamační řád a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva, kterou uzavírá prodávající a spotřebitel na zásilkový prodej zboží výhradně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (dále jen "kupní smlouva").

Informace o zboží a ceně 

 1. Informace o zboží, uvedené na webové stránce www.vasespodnipradlo.cz, prodávající čerpá z veřejně přístupných zdrojů a oficiálních stránek výrobců jednotlivých výrobků.

 2. Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou prodávajícím.

 3. Spotřebitel bere na vědomí, že údaje o dostupnosti zboží a konečné ceně zboží se mohou lišit od údajů uvedených v katalogu internetového obchodu, a to v závislosti na změnách údajů výrobců zboží a vyprodání zboží ze skladů prodávajícího nebo výrobce.

Kupní smlouva 

 1. Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky prodávajícího, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však zaslání tohoto potvrzení nemá vliv. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné, vzájemné dohody smluvních stran.

 2. Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

 3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva Slovenské republiky a budou řešeny soudy podle příslušných právních předpisů SR.

 4. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 5. Tyto VOP jsou k dispozici na webové stránce prodávajícího www.vasespodnipradlo.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 6. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá a snáší je kupující.

 

Objednávání

 1. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době odeslání objednávky prodávajícímu. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE, náklady na dopravu apod). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání.

 2. Objednávat je možno následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím formuláře umístěného přímo v elektronickém obchodu prodávajícího na www.vasespodnipradlo.cz (dále jen "e-shop")

  2. zasláním objednávky elektronickou poštou na adrese info@vasespodnipradlo.cz

  3. osobně přímo v provozovně prodávajícího, na adrese: Jašíkova 56, 023 54 Turzovka, Slovenská republika 

 3. Prodávající doporučuje kupujícímu realizovat objednávky přes e-shop.   

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem

 1. Kupující - spotřebitel má právo od kupní smlouvy uzavřené na dálku písemně odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž pro zachování lhůty je dostačující, pokud byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení na adresu provozovny prodávajícího, tak jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku VOP. Kupující je povinen při využití svého práva na odstoupení od kupní smlouvy, vrátit ve stejné lhůtě (14 dnů od jeho převzetí) převzaté zboží a to tak, jak je uvedeno v odst. 3 tohoto článku VOP, a to do místa podnikání prodávajícího. Toto právo má kupující i v případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

 2. Písemné odstoupení od smlouvy a převzaté zboží zasílejte na adresu:

  1. písemně poštou na adresu: Daniela Jurčagová - Daniela, Jašíkova 56, 023 54 Turzovka, Slovenská republika 

  2. elektronicky na adresu - info@vasespodnipradlo.cz, přičemž je možné využít formulář pro odstoupení od smlouvy (stáhnout).

  3. osobně na adresu provozovny prodávajícího: Daniela Jurčagová - Daniela, Jašíkova 56, 023 54 Turzovka, Slovenská republika  

 3. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o částku o kterou se snížila hodnota zboží.

 4. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží a odstoupením od kupní smlouvy jdou kupujícímu - spotřebiteli k tíži.

 5. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že není možné odstoupit od kupních smluv:

  1. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

  2. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží , které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

  3. prodej zboží podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru, nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

 6. Pokud se rozhodne kupující spotřebitel pro odstoupení od kupní smlouvy ve výše uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem a s případným důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), i číslo nákupního dokladu a číslo bankovního účtu a/nebo uvedení informace, zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup. 

 7. Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení na kupujícího.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

 1. V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě souhlasu s tímto ukončením kupní smlouvy, bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při převzetí zboží na výdejním místě v provozovně prodávajícího,

 2. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),

 3. platbu na bankovní účet prodávajícího,

 4. platbu kartou.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

Daňový doklad (faktura) bude při doručení přepravcem přiložen v balení zboží. V případě osobního odběru bude daňový doklad předán kupujícímu spolu se zbožím. 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. 

Podmínky dodání zboží

 1. Osobní odběr:

  1. Zakoupené zboží může převzít pouze kupující, který se musí dostatečným a hodnověrným způsobem identifikovat, a to platným občanským průkazem nebo platným dokladem.

  2. Kupující se zavazuje zkontrolovat zboží a jeho balení při převzetí zboží. Na pozdější reklamace vad, které kupující měl a mohl zjistit při převzetí zboží, nebude prodávající brát ohled.  

 2. Zasílání přepravní službou:

  1. Při dodání zboží přepravní společností je kupující povinen zkontrolovat balení zboží a pokud je to možné i zboží samotné. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@vasespodnipradlo.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol, a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, ovšem dávají prodávajícímu možnost prokázat, že případné poškození zásilky, nebylo způsobeno prodávajícím, ale přepravcem.

  2. Kupující je informován o tom, že mu bylo zboží odeslán nejpozději den před jeho doručením. Kupující je povinen zajistit součinnost pro bezproblémové převzetí zboží, zejména tím, že ve dnech plánovaného doručení bude dostupný na telefonním čísle určeném pro doručení nebo přítomen na adrese doručení. Pokud tuto povinnost nelze splnit, je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího, dohodnout se s ním na náhradním termínu doručení nebo určit náhradní osobu, která povinnost převzetí zboží splní za původního příjemce zásilky. Pokud tak kupující neučiní a zboží bude vráceno zpět na náklady prodávajícího z důvodu opakovaného nezastižení kupujícího, platí stejné podmínky jako při bezdůvodném odmítnutí zásilky specifikovaném v bodě c) tohoto článku VOP.

  3. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít řádně doručenou zásilku se zbožím, je povinen uhradit prodávajícímu náklady, které mu vznikly při pokusu o doručení zboží kupujícímu a následném doručení zboží zpět k prodávajícímu.

Reklamační řád

Záruka:

 1. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím, tj dnem uvedeným na záručním listě.

 2. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců (pro spotřebitele), pokud nestanoví zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 3. Když je kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění.

 4. Výjimku se záruční doby může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. - taková charakteristika je vždy uvedena u zboží - pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Pokud je kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu chyby či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 5. U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, a nebo o něm věděl, nebo s přihlédnutím k věci vědět měl. 

 6. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé.

 7. Místem pro uplatnění reklamace je Daniela Jurčagová - Daniela, IČ: 47130211, Střed 425, 023 54 Turzovka, Slovenská republika a to v případě písemných reklamací a reklamací uplatňovaných osobně kupujícím a e-mailová adresa info@vasespodnipradlo.cz, v případě, že kupující uplatňuje reklamaci formou elektronické komunikace. 

 8. Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního doklad.

 9. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude spotřebiteli oznámeno telefonicky nebo písemně elektronickou poštou. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

 10. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. 

 11. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje, když se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Za větší počet vad se považuje, když zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží.

 12. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předán ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 13. V případě oprávněné reklamace je vrácení již uhrazených prostředků možné stejným způsobem jako byla platba provedena.

Zpracování osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvou a využití pro marketingové účely prodávajícího (hlavně pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.vasespodnipradlo.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných právech k těmto údajům.

Správcem osobních údajů a Provozovatelem je v souladu s platnými právními předpisy Prodávající (tedy Daniela Jurčagová - Daniela, R. Jašíka 56, 023 54 Turzovka, Slovenská republika, IČO 471 30 211), který osobní údaje Zákazníků zpracovává za účelem plnění smlouvy s Kupujícím.

Alternativní řešení sporů (ARS)

Kupující - spotřebitel má právo, obrátit se na Prodávajícího se žádostí o sjednání nápravy emailem na info@vasespodnipradlo.cz, pokud není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci a/nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající odpoví na tuto jeho žádost zamítavě nebo naní neodpoví ani do 30 dní ode dne jejího odeslání, má Kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jako subjekt "ARS"), ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele.

Takový návrh se podává k České obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz, která je subjektem mimosoudního řešení takového sporu.

Jedná-li se o spor ze smlouvy uzavřené on-line, může spotřebitel k vyřešení takového sporu využít rovněž platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2020 , a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Daniela Jurčagová - Daniela

V Turzovce dne 1. 7. 2020